Không Có Gì

www.mediafire.com/tuchikara


Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thay đổi vị trí mặc định của File Manager trong Opencart (2.3.x or 3.x)

Opencart 2.x hoặc 3.x đã thay đổi vị trí mặc định của File Manager là  /image/catalog

Điều nay gây ra khó khăn khi chúng ta chuyển dữ liệu từ phiên bản Opencart cũ sang phiên bản mới, hình sản phẩm sẽ không hiển thị được vì đường dẫn bị thay đổi không thể load ảnh lên được, để khắc phục điều này chúng ta sửa lại vị trí mặc định khi load ảnh của file manager như sau:

Tìm đến file theo đường dẫn: admin/controller/common/file_manager.php

Thay thế tất cả các chỗ có ‘catalog’ thành ‘data’ từ dòng code thứ  13 cho đến hết. Vậy là xong

TUCHIKARA